Japanio (23)

 

1. Japana Asocio de Blindaj Esperantistoj - JABE
    (fondita en aibh, aligxinta al LIBE en 1996; 25 vidhandikapitoj
    subtenataj de 26 vidantoj en 2008;
    prezidanto: s-ro TANAKA Tetsuji,
    gxenerala sekretario, provizora delegito de LIBE kaj EL s-ro Tanabe Kunio):
    Esperanto-kaikan, Tookyoo-to, Sinzyuku-ku, Wasedamati-12-3, JP-162-0042;
    R.P.: jabe(heliko)esperanto.ne.jp.
 

2. HARADA Tsukuru (V, fakdelegito de UEA pri blindulaferoj):
    Chuo-ku Kumamoto-shi, Hakuzan-2-7-5-501, JP-862-0959;
    R.P.: takinulo(heliko)gmail.com.


3. HASEGAWA Ryoji (t.b.):
    Aichi-ken, Nisshin-si, Sakae-2-901-202, JP-470-0113;
    tel.: +81 56174-5725;
    R.P.: jsslrd05-rh(heliko)opal.plala.or.jp.


4. HATHAWAY David (t.b., brito):
    Nagano-ken, Nagano-si, Higasimati-132-1-405, JP-380-0831;
    R.P.: david_r_hathaway(heliko)hotmail.com.


5. HIROSE Kooziroo (t.b.):
    Oosaka-hu, Toyonaka-si, Nisimidorigaoka-2-2-4-414, JP-560-0005.


6. HONDA *Terumi (V):
    Nara-ken, Tenri-si, Tatyoo-126-1-1-4-101, JP-632-0073;
    R.P.: pfc02414(heliko)nifty.com.


7. ISAKI *Michiko (V):
    Tookyoo-to, Oota-ku, Kamiikedai-2-12-2, JP-145-0064;
    tel/fakso: +81 337283150;
    R.P.: micisaki(heliko)h05.itscom.net.


8. ITOO Tosiki (t.b.):
    Ehime-ken, Imabari-si, Karakodai-nisi-1-10-11, JP-799-1532;
    tel.: +81 89848-1131.


9. KAGAWA Tomokiti (t.b.):
    Ibaraki-ken, Mito-si, Motoyosidamati-1654-5-103, JP-310-0836;
    R.P.: zan54342(heliko)nifty.com.


10. KIKUShIMA *Kazuko (V):
    Tookyoo-to, Setagaya-ku, Umegaoka-3-5-15, JP-154-0022;
    tel.: +81 33429-5173;
    fakso: +81 33429-5196;
    R.P.: krizantemo(heliko)nifty.com.


11. KONDOO *Yukari (malfortevidanta):
    Oosaka-hu, Suita-si, KaWazonotyoo-61-1-105, JP-564-0013;
    tel.: +81 66319-2365;
    R.P.: mja-pkonkon(heliko)r9.dion.ne.jp.
 

12. NAKAGAWA Yasunori (t.b.):
    Kumamoto-ken, Ashikita-gun, Ashikita-machi, Yoshio-89, JP-869-6212;
    tel.: +81 96683-0920 (laborejo).
 

13. NAKAMURA Susumu (t.b.):
    Aiti-ken, Nagoya-si, Moriyama-ku, Ryuusenzi-1-919-214, JP-463-0801;
    tel.: +81 52791-1308;
    R.P.: ZAF00422(heliko)nifty.com.


14. ROY, BishaWjit (t.b., bangladesxano):
    Siga-ken, Hikone-si, Koizumityoo-326-5-202, JP-422-0043;


15. SATOO *Reiko (V):
    Hukusima-ken, Date-si, Yanagiuti-2-2, JP-960-0483;
    tel.: +81 24583-5124;
    R.P.: reikonov(heliko)ybb.ne.jp.


16. SHINJO Shigeyuki (t.b.):
    Kumamoto-ken, Kumamoto-shi, Sakuragi-4-2-48, JP-861-2101;
    R.P.: okikukrmi.shigeyuki(heliko)nifty.ne.jp.


17. TAMOTO *Miki (V):
    Kooti-ken, Kooti-shi, Ikkunakamati-2-3-4-B-201, JP-781-8134;
    R.P.: tamo-m(heliko)alto.ocn.ne.jp.


18. TANABE Kunio (t.b.):
    Tookyoo-to, Hino-shi, Asahigaoka-4-7-5-3-511, JP-191-0065;
    tel.: +81 42581-3273;
    R.P.: tanabe
0926(heliko)nifty.com.


19. TANAKA Tetsuji (t.b.):
    Tokyo-to, Nerima-ku, Kamishakujii-2-31-8, JP-177-0044;
    R.P.: tanakatetsuji(heliko)dog.biglobe.ne.jp.


20. TOYODA *Tomoko (t.b.):
    Kumamoto-ken, Kumamoto-shi, Kusunoki-1-3-1-102, JP-861-8003;
    R.P.: lunalumo(heliko)yahoo.co.jp.


21. Yanase *Fumiko (t.b.):
    2-172, Tochigi-ken, Nasushiobara-shi, Shimonagata-a-b-ff, JP-cbi-bgab;
    R.P.: harmoniogab(heliko)ybb.ne.jp.


22. YUNOKAWA Mikio (t.b.):
    Hukuoka-ken, Hukutu-shi, Tyuuoo-5-5-8, JP-522-0054.


23. WATANABE Seizi (t.b.):
    KanagaWa-ken, Yokohama-shi, Asahi-ku, KamikaWaityoo-1966-F15-3, JP-241-0802;
    R.P.: wseiji(heliko)poem.ocn.ne.jp.