LIBE Spezokonto por la jaro 2011

 

ELSPEZOJ

Eldonado:

Esperanta Ligilo         3.750,00                                

Lernolibro                     480,00                                            

Sumo de eldonado                              4.230,00  

Membreco:

UEA    183,00                                                           

EBU    387,50                                                                       

Sumo de membrecoj                              570,50                                

Premioj:

Enigmopremioj                75,00                                     

Literatura konkurso        100,00                                     

Sumo de premioj                                   175,00                                

Impostoj kaj bankkostoj                        123,31                    

Sumo de elspezoj                               5.098,81                           

 

ENSPEZOJ

LIBE-kotizoj kaj EL-abonoj                  971,62                             

Donacoj:

Legaco el Britio 1.097,00

Kongresa kaso      288,25

Aliaj donacoj        371,70

Sumo de donacoj                                1.756,95             

Subvencioj: Fonduso de

Harald Thilander (Svedio) 2.709,12

Donaco el Danio                    956,88 

Sumo de donacoj                                3.666,00                                  

Vendo de libroj                                       15,00                                  

Interezoj                                                378,05                                

Sumo de enspezoj                               6.787,62                              

Saldo de spezokonto                       +  1.688,81                           

 

Bilanco de LIBE 31.12.2011 

AKTIVOJ

Deponoj:

(23.3.2013)  14.667,00                     

(junio 2013)   5.878,00                     

(20.2.2016)    7.287,00                     

(12.6.2017)     6.898,00                    

Sumo de deponoj                                           34.730,00                               

Bankkonto 42268 ĉe BNL      8.893,79                               

Konto libk-p ĉe UEA              2.108,70                                                                   

Sumo de kurantaj bankkontoj              11.002,49                                                                    

Sumo de aktivoj                                            45.732,49                              

                       

PASIVOJ

Kapitalo1.1.                           42.293,68                                                                  

Saldo de la spezokonto        +  1.688,81

Movada kaso                           1.750,00        

Sumo de pasivoj                     45.732,49      

 

 

Buĝeto de LIBE por la jaro 2013                            Spezokonto de LIBE por la jaro 2011                                              

 

 

ELSPEZOJ                                                                           

Eldonado:

Presado de EL                        3 750,00                                             3 750,00

Lernolibro                                     0,00                                                480,00                                                                

Historia verko                          1.200,00                                                   0,00

Edukado                                   1.000,00                                                    0,00

Kongresoj                                       0,00                                                   0,00

Regiona kunlaboro                         0,00                                                   0,00

Membreco:

UEA         187,00                                                                    183,00                                                              

EBU         388,00                                                                    387,50                                  

Sumo de membrecoj                 575,00                                                 570,50  

Premioj:

Enigmopremioj               75,00                                       75,00 

Literatura konkurso           0,00                                     100,00

Sumo de premioj                       75,00                                                 175,00

Impostoj kaj bankkostoj           150,00                                                 123,31                                                  

Diversaj kostoj                          50,00                                                     0,00          

Elspezoj entute                     6.800,00                                            - 5.098,81                                                         

 

ENSPEZOJ

Kotizoj kaj abonoj                  1.500,00                                             971,62                                                 

Donacoj                                     500,00                                            1.756,95

Subvencioj                             2.200,00                                            3.666,00

Vendo de libroj                         100,00                                                  15,00                                              

Interezoj                                     900,00                                              378,05                                   

Enspezoj entut e                      5.200,00                                         + 6.787,62                                                  

Saldo                                     -1.500,00                                           + 1.688,81

 

La estraro petas, ke la Ĝenerala asembleo rajtigas estraron korekti buĝeton, se la agado tion postulas.