Al cxefa pagxo

Esperantaj gazetoj en brajlo

 

    "Esperanta Ligilo" - oficiala organo de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj

Esperantistoj)

Dek numeroj dum jaro

Fondita (1904) de Theophile Cart;

Disvolvigita (1912-1958) de Harald Thilander

Pluaj redaktoroj: Raymond Gonin (1958-1992 kaj kunredaktoro gxis 2002)

Nora Moerbeek (1993-1998)

Jan Verheule (1998-2000)

Attila Varro (2001-2011)

Olena Posxivana (nuna redaktorino):

Brativ Trofimovyhx 22, kv.226,

UA-49068 Dnepropetrovsk, Ukrainio;

Tel.: +380(567)732606.

R.P.: amatalena@ukrl.net

Skajpo: amatalena

 

Administranto: Jiri Jelinek,

Roztocka 1001, CZ-514 01 Jilemnice, Cxehxio;

Tel. +420 48-154-3200

R.P. lunalumo@atlas.cz

Jara abonpago (kun membrokotizo): 15 euxroj

Kasisto: Pier Luigi Da Costa,

IT-55100 Via di S. Maria del Giudice 2369, Lucca, Italio.

Posxtcxekkonto: IT09T0100513701000000042268

je la nomo "Da Costa LIBE" cxe Banca Nazionale del Lavoro (mallonge: BNL) en

Lucca.

Vi pagu prefere per la UEA-komputilo al la konto LIBK-P (Plej bone pagu

grupe per via delegito!)

 

 

"Auxroro" (fondita en 1920)

aperas trifoje dum jaro (marto, julio, novembro) kiel suplemento al cxehxa

blindulgazeto "Zora"

brajle, surkasede kaj kiel MP3-disko

Eldonas: "Unuigxinta Organizajxo de Nevidantoj kaj Malfortevidantoj"

Cxefredaktoro: D-ro Jiri Reichel

Adreso de la Redaktoro: Jiri Jelinek,

Roztocka 1001, CZ-514 01 Jilemnice, Cxehxio

Jarabonpago: 96 cxehxaj kronoj (por cxehxoj)

aux 5 euxroj (por eksterlandanoj)

pagenda cxe: Komercni Banka, Praha 8, Cxehxio; konto: 15239-081/0100, VS111

aux pere de vialanda E-asocio al UEA, konto-kodo: vyji-d.

 

 

    "Esperanta Fajrero" (fondita en 1985) - kvaronjara presorgano de ANEB

(Asocio de Nevidantaj Esperantistoj en Bulgario)

Aperas brajle, surdiske kaj en la pagxaro:

WWW.ANEB.ESPERETO.COM

 

REDAKTA KOMITATO:

Dimo Dimov, Radka Stojanova kaj Vladimir Jxelev

Eldonantoj: 1. ANEB (Dimov Dimo Penev,

JxK Mladost, bl.109, vh.6, ap.1, BG-9027 Varna, Bulgario;

R.P.: dimodimov19@gmail.com

2. Nacia Biblioteko de Blinduloj "L. Braille",

3. Asocio de la Blinduloj en Bulgario

 

 

    "Itala Ligilo" (fondita en 1946) - kvaronjara bulteno de IABE

(Itala Asocio de Blindaj Esperantistoj)

Redaktoro: Pier Luigi Da Costa: via S. Maria del Giudice 2369, IT-55100

Lucca, Italio.

Tel. +39 0 583 379057

retposxto: dacostapl@gmail.com

 

 

    "La Blinda Esperantisto" - kvaronjara oficiala organo de EBLOGO

(Esperanto-Blindul-Ligo de Germanio)

Redaktoro Theodor Speckmann: Trierer Str. 45, DE-50674 Koeln, Germanio;

Tel.: +49(221)-24,34,96;

Retposxto: theo.speckmann@t-online.de

Jarabonprezo por nemembroj: 5 euxroj

pagendas cxe: Esperanto-Blindenverband Deutschlands e. V., Postbank Koeln,

Konto: 204630-505 (banka kodo: 370-100-50)

 

 

    "La Kontakto" - (fondita en 1947) oficiala organo de NOSOBE

(Nederlanda Societo de Blindaj kaj malfortevidantaj Esperantistoj)

aperas trimonate

Redaktoro Jaap Wieringa: Julianalaan 8, NL-9801 BN Zuidhorn, Nederlando;

tel.: +31(594)50,31,16;

Retposxto: wiewat@hetnet.nl

Jarabonpago por nemembroj: 10,50 euxroj pagendas al: Postbankkonto 3201944

(tnv Rafel Israelsf., Zuidhorn, Nederlando.

 

 

    "Viburno" - kvaronjara organo de UABE (Ukrainia Asocio de Blindaj

Esperantistoj) dume ne aperadas.

Redaktoro: Olena Posxivana, ul. Bratjev Trofimovyhx 22-226,

UA-49068 Krasnyj Kamenj, Dnepropetrovsk, Ukrainio;

Tel.: +38(056)-773,26,06;

retposxto: amatalena@ukr.net

Pri abonado bv. turni vin al Vadim Muhamedsxin: Krasnodarskaja 179 - 47,

    UA-61176 Hxarkov;

    tel.:  +38(057)711,59,95portebla +38(067) 71 995 71.

  r.p.: tamuh2@mlbox.ru  

 
 

Al cxefa pagxo