LIBE

Ligo internacia de blindaj esperantistoj

 

 

 

Historio de la Esperanto-Movado Inter la Blinduloj

 

Estraro

 

Adresaro

 

Delegitoj de LIBE

 

Statuto kaj interna regularo

 

IKBE

 

RETKONFERENCO

 

Esperantaj gazetoj en brajlo

 

Esperanta Ligilo rete

 

Esperanta Ligilo (lasta numero)

 

Arkivo de "Esperanta ligilo"

 

Fonduso de Jerosxenko

 

Por ekzamenigxontoj

 

Utilaj ligiloj

 

Esperranta brajla stenografio

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ligo Internacia de Blindaj  Esperantistoj (mallongige: LIBE) estis fondita en 1951 dum la 19-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj (Munkeno, Germanio). Gxin antauxis Universala Asocio de Blindaj Esperantistoj (UABE), fondita en 1923 dum la tria IKBE (nurnbergo, Germanio), kiu en 1931 transformigxis al UABO (Universala Asocio de Blindulorganizajxoj).

    LIBE precipe celas unuigi diverslandajn blindajn kaj viddifektitajn esperantistojn por helpi al ili en studado, perfektigxo kaj praktika utiligo de la internacia lingvo.

 

 

Novajxoj kaj anoncoj

 

16.06.2021. Aperis la ebleco elsxuti de nia retpagxo vicajn numerojn de UEA-revuoj Esperanto kaj Monato, auxskultu la juniajn numerojn por 2021 .

12.06.2021. Aperis la la 06-a numero de "Esperanta ligilo" por 2021 j. vidu gxin laux: Lastan numeron de "Esperanta ligilo. Antauxajn numerojn oni povas rigardi en Arkivo de EL.

27.01.2021. Aktualigita: Adresaro de LIBE .

15.12.2020. UEA-revuo Esperanto, auxskultu la 12 numeron por 2020

15.10.2020. UEA-revuo Esperanto, auxskultu la 10 numeron por 2020 .

29.09.2020. UEA-revuo Esperanto, auxskultu la 9 numeron por 2020 .

05.09.2019 Forpasas amikoj. Dum tiu somero ni perdis du famajn bolgaroj: tiu estas Dancxo Dancxev kaj Dimo Dimov. Lastajn bonajn vortojn pri ilin ekskribis Angel Sotirov

02.09.2019 Ritva Sabelli preparis detalan kongresan raporton pri IKBE-85 en Lahtio (Finlando). Baldaux gxi aperos en EL, sed dume legu gin cxi tie :

11.02.2019 Forpaso

Post longjara grava malsano la 7-an de februaro forpasis Gennadij Gluhxov (Rusio) en sia 75-a vivjaro. Li havis superan klerecon pri filologio kaj ecx iom da tempo laboris en pedagogia instituto. Esperantisto ekde 1979, li gxis la lasta spiro restis fidela al la nobla ideo de Zamenhof. En sia logxurbo Jelec gxuste li fondis la klubon "Esperanto" por vidantoj, kaj senlace li propagandis la lingvon inter nialandaj samsortanoj. Li verkis prozon kaj poezion, kaj siatempe liaj noveloj estis publikigitaj ankaux en "Esperanta Ligilo".

Ni, liaj multnombraj geamikoj, por cxiam danke konservos bonan memoron pri nia kara Gennadij.

A. Masenko.

04.10.2018. La 2-an de Oktobro 2018, en Kinsxaso, kunvenis blindaj e-istoj el Kinsxaso kaj el la provincoj Kuilu, KasaI, kaj Kongo-Central. La sola tagordo estis: Konga Ligo de Blindaj E-istoj

"KOLIBE". Laû nia projekto, planita la 21-an de marto 2018, en Kinsxaso, estas kreita, hodiaux, blindula organizajxo nomita "KOLIBE",  iniciatite de la jenaj personoj:

1- S-ro Mafuila Mavomo  Jackson, Kinshasa.

2- S-ro Kabulo Kalambay Badin, Kinshasa.

3- S-ino Lydie Makazi, Kasaï.

4- S-ino Pikana Ana

5- S-ro Olivier Ntomono, Kinshsa.

6- S-ro Bakeya Jeanne, Kuango.

7- S-ro Sam Vangu,  Kongo Central.

8- S-ro Suami Angèle, Kinshasa.

9- S-ro Onon Ediambas, kinshaso

CELO: Disvastigi E-on per brajla lernilaro, inter kongaj blinduloj, kaj informi pri la vivo de kongaj blinduloj inter la esperantistoj el la tuta mondo.

La cxeestantoj unuanime rekomendis ke la organizajxo, kies membroj akiris E-on per brajla materialo sendita de LIBE, aliĝu al tiu ĉi lasta, sekve al UEA, kiel fakgrupo de la landa asocio DKEA 

Aperis interkonsento ke ankaŭ neblindaj personoj interesitaj de la blindulaj aferoj, povas aliĝi.

el la 9 ĉi-supraj membroj, estas 7 geblinduloj kaj 2 bonvidantoj, nome Sam Vangu kaj Onan Diambas

  Raportis: Mafuila Mavo Jackson,   Sekretario

07.01.2017. Estimataj gesamideanoj!

Dank' al afableco de la auxtorino Ritva Sabelli, ni prezentas nun en LIBE-pagxaro retversion de sxia libro "Historio de la Esperantomovado inter la blinduloj - 1888-2015", kiu nigre aperis pasintsomere en Finnlando.

Do, tri antauxaj volumoj de la "Historio" ne plu trovigxos en nia pagxaro, cxar ili eniris en la verkon de s-ino R. Sabelli.

Anatolij Masenko

 

04.03.2016. Aktualigita: Delegitoj de LIBE.

 

 06.11.2014. Mi sciigas vin, ke la 28-an de oktobro (2014) en sia 82-a vivjaro forpasis nia esperantisto-veterano kaj eminenta muzikpedagogo Boris Bodicxev.

Sciigis Dimo Dimov - Delegito de LIBE kaj "Esperanta Ligilo" en Bulgario".    

 

08.02.2014. Karaj geamioj! Kun granda gxojo mi informas, ke s-ano Gradimir Kragicx tute senpage donacis al LIBE suficxe ampleksan ret-spacon je pli ol dek GB kun jena adreso:

http://www.LIBE.slikom.info

Nome de LIBE mi tre dankas s-anon Kragicx pro lia tiom malavara donaco, kaj vin mi invitas viziti nian pagxaron en la nova loko. Cetere ankaux en la malnova adreso gxi funkcios iun tempon.

I.a., s-ano Kragicx ecx pretas arangxi propran domenon al LIBE, sed cxu tio valoros? Cxu vi, karaj uzantoj, preferus gxin? Bv. eldiri vian opinion.

Anatolo Masenko.

 

      21.10.2013. Informe: Arvo aperas en Panteono de meritplenaj pedagogoj kaj agantoj por Esperanto.

La prezento trovigxas cxe adreso http://edukado.net/biblioteko/panteono?iid=128

Amike Ritva

 

Arvo Karvinen forpasis.

 

10.10.2013. Dum la sunlevigxo la sesan de oktobro 2013 trankvile forpasis Arvo Karvinen. La funebra ceremonio okazos en silento inter familianoj kaj proksimaj geamikoj.

La memoron de Arvo eblas honori pere de la porblindula fonduso Suomen Nakovammaissaatio, banko: Aktia, IBAN: FI 79 4055 4020 0301 75,

BIC:HELSFIHH

Aldone por libera uzo resumo de la vivprotokolo de Arvo.

Humile Ritva Sabelli

 

Arvo Karvinen, magistro pri filozofio, forpasis la 6-an de oktobro 2013.

Li naskigxis la 7-an de januaro 1934, blindigis 11-jara pro akcidento, esperantigis en 1955, estrarano de Steleto, finna esperanto-asocio de viddifektitoj ekde 1960, estrarano de Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) (1963-1967) kaj prezidanto 2009-2011, vice 2012, delegito de LIBE cxe Euxropa Blindul-unuigxo kaj membro de gxia Kultura kaj eduka komisiono 2007-2011, membro de UEA-komitato 1994-2001.

Laborante longe kiel la gxenerala sekretario de la Finna federacio de vidhandikapuloj (1972-1999) gvidis multajn internaciajn kunlaborojn kun evolulandoj. Aktivis kiel komitatano de EBU (European Blind Union/Europa Blindul-unuigo) kaj de WBU (World Blind Union/Monda Blindul- unuigo). Lia celkonscia laboro por atingi la celojn kaj ideojn de EBU kaj liaj servoj al vidhandikapito, kaj lia vasta kariero estas agnoskataj kaj alte aprezataj de EBU kaj giaj membroj. En 2007 li estis invitata kiel honoran membron de EBU.

Sur la europa kampo Arvo Karvinen laboris i.a. en la EBU komisiono pri kunlaboro kun Europa unio, EBU komisiono kun evolulandoj, en komisionoj de sociala fonduso de Europa unio. Lia internacia kariero komencigis en la 1960-aj jaroj inter sporto kaj lia pli vasta mondskala kariero en 1976 kiel estrarano de Tutmonda Konsilantaro por la Bono de la Blinduloj (World Council for the Welfare of the Blind). Ekde de 1960-aj jaroj li laboris en la finna ligo de vidhandikapitoj kie li ekde 1972 okupis la postenon de generala sekretario gis emeritigo.

Lia agado emfazis precipe la trian mondon, i.a. li laboris plurajn fojon en Namibio por fondi rekapabligan centron pro blinduloj, por eduki personaron kaj fortigi organizon de blinduloj. En Zambio la finna ligo de vidhandikapitoj fondis brajlan bibliotekon, evoluis profesian edukadon kaj manlaborajn kondicojn. En Ekvadoro oni fondis brajlan presejon.

Kompreneble liaj servoj kaj krea potenco estas konataj ankau sur la nacia kampo. En 1998 li ricevis de la finna prezidento la altan titolon "organiza konsilanto" pro sia plurjara sociala agado por handikapuloj, en- kaj eksterlande cefe en la tria mondo. Li sprucis ideojn pri projektoj, kiun oni tiatempe taksis nekredeblajn. Tamen li ilin kurage antauenpusis kaj efektivigis. En la finna ligo de viddifektitoj li iniciatis novan laborstrukturon i.a.fondinte lokajn asociojn por fortigi porblindulan agadon, kaj arangis monkolektadon por fondi produktadon de sonlibroj en 1960-aj jaroj. Li establis regulajn kontaktojn kun decidfarantoj kaj aliaj organizoj. Lia krea potenco dauxris ecx post emeritigxo. Kiel lastaj monumentoj de lia iniciatemo en Iiris-centro staras rekapabliga korto por infanoj, korto de travivajo, inauxgurita de prezidentino Tarja Halonen somere 2012 kaj ekde de printempo 2013 funkcianta kleriga centro por etaj infanoj. Li arangxis financadon pere de kunlaboro de internaciaj kaj lokaj Lions-organizoj.

La sociala aktiveco de Arvo Karvinen emfazas multajn kampojn i.a.li laboris por la bono de edukado kaj dungigo kiel estro (angle ombudsman) de la fondajo por helpi vidhandikapulojn. En la socio aktivis kiel membro de "Lions club" (1973-2013). La eblecoj de la volontula kunlaboro cxiam estis liaj fortoj precipe en la agado de la internacia Lions-organizajxo.

 

Fidela esperantisto

Ekde la jaro 1956 Arvo Karvinen partoprenis en Esperantokongresoj kaj asistis en aliaj internaciaj renkontigoj kiel preleganto en Esperanto. Li partoprenis en la arangxado de la Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj (IKBE) en Finnlando en 1969 kaj 1995, estis membro de Loka Kongresa Komitato (LKK) de la Universla Kongreso de Esperanto en Tampere 1995, iniciatis IKBE-on en Litovio (Vilno) 2005 kaj kaj aktive asistis en la preparlaboroj, membro de LKK de IKBE en Svedio (Gotenburgo) 2003, konsilanto de IKBE en Cxehio (Olomouc) en 2012.

Grava emo estis disvastigo kaj plibonigo de kono de Esperanto inter viddifektitoj per modernigo de lernolibroj kaj partopreno en gxeneralaj Esperanto-kursoj. Iniciatis en 2008 kunlaboron de LIBE kaj ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). La unua rezulto estis, ke ankaux viddifektitoj estis bonvenaj partopreni Someran Esperanto-Studadon (SES 2010) en Slovakio (Piestany) en julio 2010. Gxin partoprenis kvar viddifektitoj (3 el Finnlando, 1 el Serbio). Kiel prezidanto de LIBE li koncentrigis krei strategion por fortigi la asocian strukturon por ke LIBE povu dauxre oferti al gejunuloj kaj plenkreskuloj internaciajn kontaktojn kaj novajn spertojn kaj siaparte eviti retirigxon.

En 2009 iniciatis platskriban eldonon de "Historio de la Esperanto-movado inter la blinduloj 1888-1939 kaj kompletigon per superrigardo de postmilita tempo. Pere de tradukoj nacilingven de la historia verko LIBE celas disvastigi la konon de la Esperanto-kulturo inter viddifektitoj.

Esperanto ludis gravan rolon en la funkciigo de internacia kunlaboro de viddifektitoj kaj naciaj blindul-asocioj en kreado de servoj al viddifektitoj. Dum Esperantokongresoj oni parolis pri samaj termoj kiel nun en la kunvenoj de EBUkaj WBU: edukado, metioj, enlaborigo, aliro al informado, socialaj cirkonstancoj, intergrigxo en socion.

Krom en Esperantokongresoj prelegis en Esperanto i.a. en la internacia konferenco pri profesia klerigo de viddifektitoj (problemoj, spertoj, perspektivoj) okazinta en Moskvo 2003. En Tokio 2007 En la konferenco pri enlaborigo de vidhandikapuloj Arvo Karvinen estis unu el tri invititaj eksterlandaj prelegintoj (Finnlando, Hispanio, Italio).

Plej vaste Arvo Karvinen disvastigis konon de Esperanto ce EBU kaj WBU. Ekzemple dum la gxenerala asembleo de WBU en Gxenevo en 2008 partoprenintoj ricevis materialon pri Esperanto, kaj tuj post la kunveno la oficejo de WBU distribuis prezentadon de Esperanto kaj agado de LIBE al 119 landoj, entute al 800 membroj de delegacioj. Krome Karvinen estis intervjuata de reta radio ACB Radio World en Esperanto.

En la kunveno de Tutmonda Konsilantaro por la Bono de la Blinduloj okazinta en Parizo en 1982 Esperanto evidentigxis utila. Arvo Karvinen prezidis unu komisionon. Kun unu delegito ne eblis komunikigxi. La problemo solvigxis kiam Arvo Karvinen proponis Esperanton kaj povis gvidi diskutojn uzante la anglan kaj Esperanton. Same okazis en Sauda Arabio (Ryadh) en 1984 en la kunveno de WBU.

 

 

      02.08.2013. Karaj gesamideanoj! Funebran novajxon ni ricevis el rusia urbo Rostov-Don. La 31-an de julio pro longdauxra kormalsano forpasis Mihxail Sxcxerbinin, fama E-veterano. Naskigxinta en 1935, li blindigxis en sia infanagxo pro grenadeksplodo. Post la porblindula mezlernejo li sukcesis akiri superan filologian klerecon kaj montris sin tre talenta poeto en la rusa lingvo, ankaux en Esperanto. Liaj civitanaj, intimaj kaj humuraj poemoj estis eldonitaj en kelkaj literaturaj kolektoj. Gxuste Sxcxerbinin antaux tridek jaroj fondis la rostovan regionan E-klubon "Verda Velo", kiu sub lia gvidado cxiam vigle funkciis, multfoje organizis ecx la tutlandajn renkontigxojn de blindaj esperantistoj. Cxiuj, kiuj persone konis nian karan bonhumoran atamanon (tiel karese ni nomis lin), certe, bedauxras, ke li ne plu estas inter ni. Nun li do pace ripozu en la eterneco. Anatolij Masenko.

 

       01.07.2013. Dum la 22-30 de junio tre sukcesis la Jxamboreo de REAN (Rusia E-Asocio de Nevidantoj). Same kiel Pasintjare, gxi okazis en Nigramara urbo Gelengxik, kaj cxi-foje gxi estis dedicxita al 20-jara jubileo de nia cxefa organizajxo REAN kaj gxia vigle funkcianta filio ANEKO en Krasnodara teritorio. Inter 52 partoprenintoj ni havis gastojn el Ukrainio kaj Moldavio. Fruktodone laboris tri lingvaj kursoj, gvidataj de A. Masenko, A. Kudinov kaj A. Cxicxkan. Pri cxiuvesperaj kulturaj programoj lerte zorgis Valentina Kudinova, kaj ili cxiuj brile sukcesis. La agrabla marbanado, kompreneble ne estis forgesita.

A. Masenko.

  

 

       20.09.2012   Karaj geamikoj, kun granda malgxojo mi sciigas vin, ke la 09-an de septembro forpasis en tutmonda blindulesperantista movado tre konata aganto s-ro Jiri Vychodil. Li estis multjara redaktoro de la cxehxa esperanta bl.gazeto Auxroro kaj administranto de la organo de LIBE - Esperanta ligilo. Baldaux nuna redaktoro de Auxroro Jiri Jelinek preparos kune kun mi artikolon, priskribantan tutvivan fervoran klopodon de s-ro Vychodil pri disvastigado de specifaj informoj el blindula movado esperantista ecx gxenerala. Honoro al lia memoro!

Jan Priborsky, nome de la Blindulsekcio de CXEA

 

         04.08.2012.  Kongresa temo: "Blinduloj por digna vivo kaj homaj rajtoj".

Al cxiu homa unuopulo servas la samaj rajtoj kaj permesoj. La invalideco aperas kiel sekvo de interago inter la personoj kun vidaj misfunkcioj kaj sociaj baroj, sekvantaj el homaj kondutmanieroj, kiuj estas obstakloj dum plena kaj efika partopreno de viddifektitaj personoj en la socia vivo egalrajte kun cxiuj civitanoj.

    Iu ajn formo de diskriminacio de iu ajn persono pro ties viddifekto estas krimo kontraux digno kaj honoro de homo.

Viddifektitaj personoj konstante konfrontas kun baroj, malebligantaj ilian partoprenon en la socia vivo.

    La plimulto de viddifektitaj personoj trovigxas en malfavora socia kaj ekonomia situacio.

Cxesigo de socia eskludo de viddifektitaj homoj estas grava defio kaj signifoplena faktoro de la socia disvolvigxo je la tuthomara skalo, socia kaj ekonomia, kaj ankaux estas efika agadmaniero por likvido de mizereco.

    Viddifektitoj havas la rajton studi, plialtigi sian kvalifikon kaj labori en egalaj kondicxoj kun aliaj civitanoj, inkluzive la rajton vivteni sin per laboro, elektita de ili, akceptita en labormerkato kaj labormedio en maniero transparenta, nediskriminacia kaj alirebla por cxiuj personoj.

    Nepermesebla estas iu ajn formo de diskriminacio pro viddifekto rilate al cxiuj agadsferoj koncerne diversajn formojn de enlaborigo, laborkariero kaj laborkondicxoj respektive al laborsekureco kaj laborhigieno.

    Sencxesan defendon postulas la rajtoj de viddifektitoj, traktataj laux principoj de egaleco kun la aliaj civitanoj, al justaj kaj konvenaj kondicxoj de laboro, soci-agado, ripozo kaj cxiutaga vivo.

Por asekuri tion, ni, viddifektitoj, diversmaniere (pere de amaskomunikiloj, Interreto, publikaj arangxoj, propagandaj kunvenoj, elpasxoj en lernejoj ktp.) kuragxe kaj realisme informu la vastan publikon pri la eblecoj, atingoj, sukcesoj, malfacilajxoj kaj realaj bezonoj de blinduloj.

   Blindaj esperantistoj kunlabore kun la naciaj kaj internaciaj blindulaj kaj porblindulaj organizajxoj informu internaciskale (pere de amaskomunikiloj, Interreto, publikaj arangxoj ktp.) pri novaj atingoj de blinduloj, apero de novaj blindul-helpiloj, originalaj solvoj de specifaj blindul-problemoj ktp. cele al disvastigo de tiu sperto en aliaj landoj.

    Pere de la landaj kaj lokaj organizajxoj blindulaj kaj porblindulaj ni propagandu la progresivajn atingojn kaj sperton de solvado de specifaj blindulaj problemoj, novajn blindul-helpilojn je la nacia kaj loka nivelo.

    Ni, blindaj esperantistoj, pere de informado, konkreta agado, persona viv-ekzemplo klopodu forigi la negativajn stereotipojn kaj ellabori la pozitivan bildon de blinduloj kiel egalrajtaj, dignaj, plenvaloraj civitanoj.

        Akceptita unuanime kun kelkaj stilaj amendoj la 19-an de julio 2012.

 

         30.07.2012. Hieraux forpasis virino, al kiu mi sxuldas mian esperantistecon, mian konon de Esperanto kaj mian amon al Esperanto - Anastasija Ivanovna Jxukova, kiun e-istoj nomis Nadja. Sxi estis tre bone konata en la blindula E-movado kaj hodiaux multaj esperantistoj kunploras kun mi. Versxajne, sola maniero kiel mi povas omagxi al sxia memoro, estas skribi iom pri sxi.

  Sxi estis blinda ekde infaneco kaj sxi instruis la rusan lingvon kaj la rusan literaturon en blindula lernejo en mia naskigx-urbo Kislovodsko. Estante ankoraux lernejano, mi eksciis pri E-o kaj baldaux trovis E-klubon en Kislovodsko. Anastasija Ivanovna ne nur instruis al mi E-on, sxi traktis min kun patrina amo, zorgante ankaux pri mia gxenerala evoluo. Sxi helpis min pri la rusa lingvo kaj instruis min ami kaj kompreni la rusan literaturon. Sxiaj lecionoj de Esperanto estas neforgeseblaj: tio estis ne nur parkerado de reguloj kaj vortoj, sed ankaux vera aventuro tra Esperanta poezio kaj beletro. Mi gxis nun memoras la momenton, kiam en mia menso naskigxis kaj el mia busxo elsaltis unua flua frazo en Esperanto - kaj sxi cxeestis tiun momenton, kaj al sxi apartenas cxi tiu merito. Kompreneble, ecx post la fino de la baza kurso sxi zorge direktis mian progresadon kaj legigis al mi la modelajn verkojn de Kabe, konatigis kun la brila poezio de Kalocsay, enkondukis en la rave humanisman mondon de Baghy.

    Esperanto estis sxia vivo, Esperanto estis sxia cxio. Kaj Esperanto farigxis ankaux mia vivo. Mi estas felicxa, ke mi havis sxin kiel instruistinon. Gxis nun mi auxdas sxin diri al mi: "Neniam kabeigxu, kara!". Ne, kara mia Anastasija Ivanovna, ecx se mi malaktivadas polonge, tamen mia koro cxiam apartenas al Esperanto. Kaj tiel estos, mi jxuras je via hela memoro.

    Kiam ni festis sxian 70-an jubileon, mi verkis je sxia honoro odeton, jen parto el gxi:

    Per sankta am' dissaltigante

    obstinajn barojn de l' vantec',
    Sxi verdulidojn kovis kante,
    Versajxe, lude, kaj laux dec'
    Nomigxas Nadja esperante.

    "Nadja" en la rusa signifas "Espero". Sxi do estis samnomulino de Esperanto. Kaj mi esperas tutkore, ke la Sinjoro akceptos sxin en Sia regno.
            Ilija Smykov (Rusio).

 

            18.06.2012. Karaj estraranoj, karaj amikoj, Sube  estas la spezokonto kaj bilanco por la jaro 2011 kaj bugxeto por la jaro 2013. Bedauxrinde scioj por la financa raporto haveblis nur en la komenco de junio kaj kelkaj detaloj bezonis precizigojn. Mi ne scias cxu ankoraux aperos EL antaux la IKBE por ke la financa raporto kaj bugxeto aperu en gxi. Bilanco/Movada kaso La sumo 1750 en pasivoj venas el la hazardaj enspezoj. El donacoj kovras 288,25 kongresan kason. Estus rekomendinde ke estraro pripensu kaj decidu al kia agado Movada kaso estu dedicxata. Salute Ritva Sabelli

         12.03.2012. Karaj legantoj! Kun grandega bedauxro mi eksciis, ke nia kara Attila Varro ne plu povas redakti la revuon. Dum 11 jaroj li akurate kaj sindoneme plenumis tiun laboron, pro kio ni cxiuj kore dankas lin. Ni ricevadis la revuon, haste trafoliumadis gxin, kaj oni povis havi la impreson, ke gxi farigxas per si mem, portante al ni interesajn kaj utilajn informojn. Sed iu ja devas fari gxin, kelkfoje kontroli cxiun literon, cxiun signon. Nun mi devis akcepti tiun taskon. Mi konscias, ke tio estas granda honoro kaj ankaux granda respondeco, do, kun helpo dia kaj via mi provu pravigi vian elekton kaj vian fidon. Pri la definitiva decido doni al mi tiun taskon mi eksciis la 3-an de marto, tio kauxzigis kunigon de tri numeroj. Por rekompenci tiun perdon, versxajne, ni faros iun suplementon. I.a., se iu havas iujn ideojn pri ties enhavo, bv. skribi al mi.

Mi diru kelkajn vortojn pri mia koncepto de nia revuo. Gxi devas havi tri cxefajn taskojn> 1. Informi legantojn pri la agado de LIBE kaj E-movado inter bll'j (tiel estis cxiam kaj tiel restos. Plu aperos tradiciaj rubrikoj, sxatataj de multaj el v, estos rememorigitaj kelkaj malnovaj); 2. Esti siaspeca tribuno, kie bll'j povas prezenti siajn verkojn kaj sian agadon (do, elektante materialojn por publikigo, prioritaton mi donos al blindaj verkistoj, jxurnalistoj, tradukistoj, por ke ne nur ni cxerpu el aliaj revuoj, sed, ankaux la gxenerala publiko povu scii pli pri ni, cxerpi el nia fonto kaj utiligi niajn kontribuajxojn; 3. Informi la bl'ajn E-istojn pri la gxenerala movado. Tio, laux mi, estas la plej simpla tasko, cxar estus peko plendi pri manko de tiaspecaj materialoj. Do, ni plu vivu kaj kunlaboru! Via Olena Posxivana.

        12.03.2011. Karaj blindaj esperantistoj. 10 marto, posttagmeze, granda tertremo atakis la nordan parton de la cxefinsulo de Japanio. La tertremo (M 8.8) estas nekredeble forta. Sed pli terura estis cunamo (ondegego) kauxzita de la tertremo, kies kerno estas en la maro. Cunamo kuris teren tiom rapide kiel Sinkansen (superpekspreso kuranta je 250-300km/horo) kaj mortigis plurajn cxemarajn urbojn komplete. Ankaux la urbego Sendai estas forte damagxita. Pri a gxenerala stato de la katastrofo mi raportos al vi, kiam la afero kvietigxos kaj ni ekscios diversajxojn de la afero. Eventuale tio povos okazi nur monaton poste... Mi en Tokio, 500km sude de la centro de la unua, la plej forta, tertremo, sentis nespertitan sxanceligxon dela tuta domo, sed en mia hejmo ne okazis tro gravaj damagxoj. Poste tre ofte ni sentis tertremojn sufice fortajn kiel la postefikojn de la unua plej granda. Tiu postefiko dauxros monatojn, aux ecx jarojn.
    Laux mia esploro naniu el la blindaj membroj de JABE estas damagxita forte. Estu trankvila. De iuj el vi mi persone aux JABE ricevis konsolajn kaj zorgemajn mesagxojn. Se aliaj bonvolus skribi al JABE (sed ne al mi persone) ion kuragxigan por japanaj blindaj esperantistoj, oni kun danko aperigos viajn mezagxetojn en la organo de JABE.
jabe@esperanto.ne.jp  Tia kuragxigo internacia valoros al japanaj blindaj esperantistoj.

Kun antauxdankoj pro viaj kuragxigaj mesagxoj al JABE,

KIKUSIMA Kazuko (Krizantemo)

 

         06.03.2011. Rezultoj de Erosxenko-konkurso

        KARAJ GESAMIDEANOJ,

    Kiel vi legis en januara numero de "Esperanta Ligilo" 2010, la estraroj de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj) kaj de REAN (Rusia Esperanto-Asocio de Nevidantoj) anoncis literaturan konkurson okaze de 120-a datreveno de fama rusa blinda mondvojagxinto s-ano V. Erosxenko kun la temo: "Vivo kaj verkoj de Vasilij Erosxenko: ilia signifo kaj valoro por la nuntempa blindulo".

    Gxis la limdato (komenco de novembro 2010) alvenis entute 9 kontribuajxoj: 4 el Rusio, 3 el Bulgario, po unu el Japanio kaj Moldavio.

    Post detala pritrakto la internacia jxurio, konsistinta el: d-ro Mine Yositaka (Japanio), Rob Moerbeek (Nederlando), Julija Patlanj (Ukrainio), Ritva Sabelli (Finnlando), Attila Varro (Hungario) kaj Anatolij Masenko (Rusio), decidis aljugxi la unuan prejmion al s-ano Tanabe Kunio (Japanio), la duan-trian premiojn dividis rusiaj ges-anoj Nadja Jxukova kaj Nikolaj Osipenko.

    Iliajn verkojn vi povas legi en LIBE-pagxaro. Vidu Erosxenko-konkurso Samtempe la jxurio esprimas dankon ankaux al aliaj gepartoprenintoj pro iliaj valoraj kontribuajxoj.

    Anatolij Masenko.

      15.08.2010.  Aperis Arkivo de "Esperanta ligilo" ekde 07.07.2007 gxis la lasta numero.

      21.09.2009 Aktualigita:  Por ekzamenigxontoj.